ສຳນັກງານ

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ +856-21-262541
ໂທລະສານ +856-21-262540
Website: www.laogas.com.la
Email: info@laogas.com.la


LAOGAS ເບິ່ງໃນແຜນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວານີ້