ກ່ຽວກັບເຮົາ

ຄວາມເປັນມາ

ປັດຈຸບັນແກສ໌ LPG ແມ່ນພະລັງງານທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ສະອາດ, ເຜົາໄມ້ໄດ້ໝົດ, ມີລາຄາຖືກກ່ວານໍ້າມັນ ແລະ ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂັບເຄື່ອນລົດປະເພດຕ່າງໆ ໃນຫຼາຍໆປະເທດ. ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການນໍາໃຊ້ແກສ໌ LPG ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນເປັນພະລັງງານທາງເລືອກທີ່ສະອາດ, ສ້າງມົນລະຜິດນ້ອຍກ່ວາພະລັງງານ ທີ່ໄດ້ຈາກນໍ້າມັນ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ອື່ນໆ, ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດລັດຖະບານ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພານໍ້າມັນແຕ່ຢ່າງດຽວ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະເທດລາວແມ່ນປະເທດທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນຂອງຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ສູນເສຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໃນແຕ່ລະປີ. ນອກນັ້ນ ຈໍານວນລົດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີຄວນພິດຈາກລົດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຊາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄື ຄົນລາວທຸກຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກໃໝ່ ເຊັ່ນ: ແກສ໌ LPG ເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງທາງບົກໃນ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ. ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (Lao Gas) ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ 100% ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານພະລັງ ງານຢູ່ ສປປ ລາວ. ບໍລິສັດລາວແກສ໌ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2013 ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ແກສ໌ປີໂຕຣລ້ຽມເຫຼວ (Liquefied Petroleum Gas – LPG) ຄົບວົງຈອນ ແລະ ນໍ້າມັນ. ພວກເຮົາສະໜອງແກສ໌ LPG ສໍາລັບຫູງຕົ້ມໃຫ້ຄົວ ເຮືອນ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ, ແກສ໌ LPG ສໍາລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປະເພດ ຕ່າງໆ, ແກສ໌ LPG ສໍາລັບລົດ ຫຼື ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ແລະ ນໍ້າມັນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດລາວແກສ໌ ຍັງສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແກສ໌ LPG ໃສ່ລົດ ຫຼື ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ, ລະບົບປໍ້າແກສ໌ LPG, ລະບົບໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມ, ລະບົບແກສ໌ສໍາລັບຕິດຕັ້ງໃສ່ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປະເພດຕ່າງໆ. ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ປາດຖະໜາທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາປະເທດຊາດ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໂດຍການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ວິໄສທັດ

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ປາດທະໜາທີ່ຈະເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຜະລັງງານນໍາໜ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງສັງຄົມໂດຍລວມໃຫ້ການຍອມຮັບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດທີ່ມີ ຕໍ່ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລູກຄ້າໃນທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງ ສຸດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ.

 

ຄວາມໝາຍຂອງກາສັນຍາລັກບໍລິສັດ

ກາສັນຍາລັກຂອງ ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດ ເປັນຮູບດອກຈໍາປາ ສະແດງເຖິງ ຊາດລາວ ຫຼື ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ ເຊິ່ງເປັນຮາກຖານແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ສີຟ້າແມ່ນສີທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມທັນສະໄໝ, ຄວາມຈິ່ງໃຈ, ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ສະເຖຍລະພາບ ເຊິ່ງເປັນທິກນໍາ ແລະ ປັດຊະຍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ. ຮູບແປວໄຟສີຂຽວອ່ອນໝາຍເຖິງພະລັງງານທີ່ປະຢັດ, ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 
Close Menu
×
×

Cart