ໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເປີດໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມໃສ່ຖັງ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ລາວແກສ໌ ຫຼື Lao Gas” ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ ເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ, ການອອກແບບ, ແລະ ຕິດຕັ້ງ. ພວກເຮົາສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆຄົບຊຸດພ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ການສະໜອງນໍ້າແກສ໌ໃຫ້, ສະໜອງຖັງແກສ໌ແຕ່ລະຂະໜາດໃຫ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄົບຊຸດ.