ປໍ້າແກສ໌ LPG

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດ ໄດ້ເປີດປໍ້າແກສ໌ LPG ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າແກສ໌ ເຊິ່ງມີລາຄາຖືກ, ຄຸນນະພາບສູງ, ເຜົາໄໝ້ໄດ້ເກືອບ 100% ແລະ ສາມາດໃຊ້ແທນນໍ້າມັນລົດທົ່ວໄປໄດ້ເລີຍ. ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍປໍ້າແກສ໌ LPG ໄປທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງການຢາກເຮັດທຸລະກິດປໍ້າແກສ໌ LPG ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແຕ່ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ຈົນເຖິງ ການເປີດການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ນອກນັ້ນ ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ, ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ.
    ຜູ້ທີ່ເປີດປໍ້າແກສ໌ LPG ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ລາວແກສ໌ ຫຼື Lao Gas” ສາມາດເປັນຕົວແທນຂາຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ, ໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມ ແລະ ເປັນສູນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແກສ໌ LPG ໃສ່ລົດທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ລົດທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ແກສ໌ເປັນພະລັງງານຂັບເຄື່ອນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫ້ເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ.