ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້້ດຽວ ຈັດຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ ລາວແກສ໌ (Lao Gas) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີຄວາມ ສົນໃຈຢາກເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ. ທ່ານໃດຫາກມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ ສາມາດ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້. ພວກເຮົາມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີປະສົບການສູງ ສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາຈົນສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ປະຊາສໍາພັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດລາວແກສ໌ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກຊ່ອງທາງການສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການຍອມຮັບ.