ໂຮງແຮມ, ໂຮງງານ, ຮ້ານພັດຕະຄານ ແລະ ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການສະເພາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມລູກຄ້າພິເສດ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມລູກຄ້າໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາມີທີມງານວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ສະໜອງນໍ້າແກສ໌, ອອກແບບລະບົບແກສ໌, ສະໜອງອຸປະກອນແກສ໌ຄົບຊຸດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງລູກຄ້າໃຫ້ສາມາດບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຈ່າຍແກສ໌ໄດ້.

ລະບົບແກສ໌ສໍາລັບໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ
   ລະບົບຈ່າຍແກສ໌ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນມີຢູ່ 2 ລະບົບ:
1. ລະບົບ Manifold System: ແມ່ນລະບົບຈ່າຍແກສ໌ທີ່ໃຊ້ຖັງແກສ໌ LPG ຫຼາຍໆຖັງພ້ອມກັນ ໂດຍສົ່ງອາຍແກສ໌ໄປໃຊ້ງານໂດຍກົງ. ແກສ໌ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວຈະລະເຫີຍຂຶ້ນມາທົດແທນໄອແກສ໌ທີ່ຖືກຈ່າຍໄປໃຊ້. ການຕິດຕັ້ງທໍ່ລັກສະນະນີ້ຈະເໝາະສົມກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແກສ໌ບໍ່ເກີນ 100 ຖັງຕໍ່ເດືອນ.
2. ລະບົບ Liquid Withdrawal System: ແມ່ນລະບົບທີ່ໃຊ້ແກສ໌ຫຼາຍໆຖັງພ້ອມກັນ ໂດຍນໍາແກສ໌ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວມາຜ່ານເຄື່ອງທີ່ຊ່ວຍລະເຫີຍ ເພື່ອປ່ຽນສະຖານະຂອງນໍ້າແກສ໌ໃຫ້ກ່າຍເປັນອາຍແກສ໌ ກອນທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້. ການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍລະເຫີຍຈະຜະລິດອາຍແກສ໌ໃນປະລິມານທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາໄໝ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດການໃຊ້ງານ. ນອກນັ້ນ ລະບົບນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານນໍ້າແກສ໌ທີ່ເຫຼືອຄ້າງຖັງ ແລະ ເໝາະກັບລູກຄ້າທີ່ມີການໃຊ້ນໍ້າແກສ໌ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 100 ຖັງຕໍ່ເດືອນຂຶ້ນໄປ.
ລະບົບແກສ໌ສໍາລັບໂຮງງານ
ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບໃຊ້ພະລັງ ງານ LPG ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ມີປະລິມານການໃຊ້ແກສ໌ແຕ່ 15 ໂຕນຂຶ້ນໄປ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ລະບົບແກສ໌ໄດ້ ລູກຄ້າຕ້ອງມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບການຈ່າຍແກສ໌ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີຖັງບັນຈຸແກສ໌ຂະໜາດແຕ່ 4 ໂຕນຂຶ້ນໄປ.

“ພະລັງງານປະຢັດ ພະລັງງານເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ”