ຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນສະເໝີ. ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທີ່ເປັນເລີດຂອງພະນັກງານ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ພວກເຮົາພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດພວກເຮົາຈຶ່ງບຸກ ບືນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ ໃຫ້ກັບພະນັກ ງານທຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສາມາດ ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຖ້າທ່ານ ສົນໃຈທີ່ຈະເປັນພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໄດ້ທີ່:

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ +856-21-262541
ໂທລະສານ +856-21-900337
Website: www.laogas.com.la
Email: info@laogas.com.la