ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ

- ແກສ໌ປີໂຕຣລ້ຽມເເຫຼວ LPG
o ແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ
o ແກສ໌ສໍາລັບໃຊ້ກັບລົດ ແລະ ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ.
- ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແກສ໌ LPG ໃສ່ລົດ
- ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແກສ໌ LPG ໃສ່ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
- ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນໂຮງບັນຈຸແກສ໌ LPG ສໍາລັບຫູງຕົ້ມ.
- ອອກແບບ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ປໍ້າແກສ໌ LPG.