ອຸປະກອນໂຮງບັນຈຸແກສ໌ LPG ສໍາລັບຫູງຕົ້ມ

ອຸປະກອນໂຮງບັນຈຸແກສ໌ LPG ສໍາລັບຫູງຕົ້ມ ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ, ມີລະບົບກອດສອບປະລິມານຂອງແກສ໌, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລະບົບຫົວອັດແກສ໌ LPG ຂອງໂຮງບັນຈຸແກສ໌ສໍາລັບຫູງຕົ້ມ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ, ບໍ່ມີການຮັ່ວຂອງແກສ໌ໃນຂະໜະທີ່ອັດແກສ໌ເຂົ້າຖັງ ທັນສະໄໝ, ວອງໄວ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ