ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງປໍ້າແກສ໌ LPG ສໍາລັບໃສ່ລົດ

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງປໍ້າແກສ໌ LPG ສໍາລັບໃສ່ລົດຂອງ ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ, ມີລະບົບກອດສອບປະລິມານຂອງແກສ໌, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ