ຢາກເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຈັດຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ ລາວແກສ໌ (Lao Gas) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີຄວາມ ສົນໃຈຢາກເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ. ທ່ານໃດຫາກມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ ສາມາດ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້. ພວກເຮົາມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີປະສົບການສູງ ສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາຈົນສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ປະຊາສໍາພັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດລາວແກສ໌ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກຊ່ອງທາງການສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການຍອມຮັບ.

ປໍ້າແກສ໌ LPG

ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈໍາກັດ ໄດ້ເປີດປໍ້າແກສ໌ LPG ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າແກສ໌ ເຊິ່ງມີລາຄາຖືກ, ຄຸນນະພາບສູງ, ເຜົາໄໝ້ໄດ້ເກືອບ 100% ແລະ ສາມາດໃຊ້ແທນນໍ້າມັນລົດທົ່ວໄປໄດ້ເລີຍ. ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍປໍ້າແກສ໌ LPG ໄປທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງການຢາກເຮັດທຸລະກິດປໍ້າແກສ໌ LPG ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແຕ່ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ຈົນເຖິງ ການເປີດການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ນອກນັ້ນ ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ, ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ.
    ຜູ້ທີ່ເປີດປໍ້າແກສ໌ LPG ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ລາວແກສ໌ ຫຼື Lao Gas” ສາມາດເປັນຕົວແທນຂາຍແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ, ໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມ ແລະ ເປັນສູນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແກສ໌ LPG ໃສ່ລົດທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ລົດທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ແກສ໌ເປັນພະລັງງານຂັບເຄື່ອນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫ້ເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ.

ໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເປີດໂຮງບັນຈຸແກສ໌ຫູງຕົ້ມໃສ່ຖັງ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ລາວແກສ໌ ຫຼື Lao Gas” ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ ເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ, ການອອກແບບ, ແລະ ຕິດຕັ້ງ. ພວກເຮົາສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆຄົບຊຸດພ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ການສະໜອງນໍ້າແກສ໌ໃຫ້, ສະໜອງຖັງແກສ໌ແຕ່ລະຂະໜາດໃຫ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄົບຊຸດ.

ໂຮງແຮມ, ໂຮງງານ, ຮ້ານພັດຕະຄານ ແລະ ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການສະເພາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມລູກຄ້າພິເສດ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມລູກຄ້າໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາມີທີມງານວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ສະໜອງນໍ້າແກສ໌, ອອກແບບລະບົບແກສ໌, ສະໜອງອຸປະກອນແກສ໌ຄົບຊຸດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງລູກຄ້າໃຫ້ສາມາດບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຈ່າຍແກສ໌ໄດ້.

ລະບົບແກສ໌ສໍາລັບໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ
   ລະບົບຈ່າຍແກສ໌ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງແຮມ, ພັດຕະຄານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນມີຢູ່ 2 ລະບົບ:
1. ລະບົບ Manifold System: ແມ່ນລະບົບຈ່າຍແກສ໌ທີ່ໃຊ້ຖັງແກສ໌ LPG ຫຼາຍໆຖັງພ້ອມກັນ ໂດຍສົ່ງອາຍແກສ໌ໄປໃຊ້ງານໂດຍກົງ. ແກສ໌ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວຈະລະເຫີຍຂຶ້ນມາທົດແທນໄອແກສ໌ທີ່ຖືກຈ່າຍໄປໃຊ້. ການຕິດຕັ້ງທໍ່ລັກສະນະນີ້ຈະເໝາະສົມກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແກສ໌ບໍ່ເກີນ 100 ຖັງຕໍ່ເດືອນ.
2. ລະບົບ Liquid Withdrawal System: ແມ່ນລະບົບທີ່ໃຊ້ແກສ໌ຫຼາຍໆຖັງພ້ອມກັນ ໂດຍນໍາແກສ໌ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວມາຜ່ານເຄື່ອງທີ່ຊ່ວຍລະເຫີຍ ເພື່ອປ່ຽນສະຖານະຂອງນໍ້າແກສ໌ໃຫ້ກ່າຍເປັນອາຍແກສ໌ ກອນທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້. ການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍລະເຫີຍຈະຜະລິດອາຍແກສ໌ໃນປະລິມານທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາໄໝ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດການໃຊ້ງານ. ນອກນັ້ນ ລະບົບນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານນໍ້າແກສ໌ທີ່ເຫຼືອຄ້າງຖັງ ແລະ ເໝາະກັບລູກຄ້າທີ່ມີການໃຊ້ນໍ້າແກສ໌ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 100 ຖັງຕໍ່ເດືອນຂຶ້ນໄປ.
ລະບົບແກສ໌ສໍາລັບໂຮງງານ
ບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບໃຊ້ພະລັງ ງານ LPG ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ມີປະລິມານການໃຊ້ແກສ໌ແຕ່ 15 ໂຕນຂຶ້ນໄປ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ລະບົບແກສ໌ໄດ້ ລູກຄ້າຕ້ອງມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບການຈ່າຍແກສ໌ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີຖັງບັນຈຸແກສ໌ຂະໜາດແຕ່ 4 ໂຕນຂຶ້ນໄປ.

Close Menu
×
×

Cart